Algemene verkoopsvoorwaarden

PURACOS BV,

Frankrijkstraat 13B
1755 GOOIK

PURACOS is uitsluitend bestemd voor particulieren, bedrijven, instellingen en zelfstandigen die de aangekochte producten uitsluitend voor privédoeleinden of in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. Door het versturen van een bestelling, via e-mail, telefoon, bestelbon of op de website https://shop.puracos.com, erkent de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van PURACOS gelezen en aanvaard te hebben. Het afsluiten van een contract met PURACOS impliceert de formele aanvaarding van deze algemene voorwaarden en sluit de toepassing van de voorwaarden van de klant uit. Er kan geen afstand van worden gedaan zonder schriftelijk akkoord van PURACOS en ondertekend door beide partijen.

1. REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

1.1Bestellen via de website

1.1.1. Surfen op de website

Op de website kan de klant kennismaken met de verschillende producten die PURACOS te koop aanbiedt. Hij kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de site, zonder zich te verbinden tot het plaatsen van een bestelling.

1.1.2. Registratie van een bestelling

Als de klant een bestelling wenst te plaatsen, selecteert hij de verschillende producten die hem interesseren door te klikken op het vakje "Winkelmandje" - "Toevoegen aan winkelmandje". Op elk moment kan de klant :

- een overzicht van de geselecteerde producten krijgen door op "Winkelmandje" te klikken,

- eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens corrigeren door op "Winkelmandje" te klikken; correctie is echter niet meer mogelijk zodra de klant alle stappen heeft doorlopen en op "Bestellen met betalingsverplichting" heeft geklikt,

- de productselectie voltooien en deze producten bestellen door op "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken.

Op de pagina "Overzicht bestelling" kan de klant een eventueel ontvangen promotiecode inbrengen en zijn bestelling invoeren. Als de "Promocode" echter niet wordt herkend door de site, behoudt de klant de mogelijkheid om zijn commerciële aanbieding te gebruiken via een andere manier van bestellen, met uitsluiting van de  site.

Om de door hen gekozen producten te bestellen, moeten alle gebruikers, nadat ze op "Bestellen" hebben geklikt, zich identificeren door hun e-mailadres en het wachtwoord in te voeren dat ze eerder hebben aangemaakt in "Account aanmaken". De klant moet het daartoe bestemde formulier nauwkeurig invullen, met de informatie die nodig is voor identificatie, in het bijzonder zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord naar keuze, dat persoonlijk en vertrouwelijk is en dat hij nodig heeft om zich later op de site te identificeren, geboortedatum, btw-nummer indien van toepassing en postadres. De klant aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens zijn identiteit bewijst en zijn instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden aantoont. Zodra de klant is geïdentificeerd, moet hij het afleveradres kiezen.

1.1.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Zodra de klant de leveringswijze heeft geselecteerd, de betalingswijze heeft gekozen, heeft gecontroleerd dat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en op "Bestelling met betalingsverplichting" heeft geklikt, valideert de klant definitief zijn bestelling, wordt de bestelling geregistreerd en is de verkoop definitief gesloten. De klant kan eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens niet meer corrigeren. De klant wordt koper. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van PURACOS, die zelf op een betrouwbare en duurzame drager worden bewaard, en wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens in elektronische vorm gearchiveerd voor exclusief gebruik door PURACOS. In overeenstemming met artikel 8 hieronder, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. De bestelling wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het recht van PURACOS om deze te weigeren.

1.1.4. Bevestiging van de bestelling

Van zodra de verkoop definitief is afgesloten, zal PURACOS per e-mail een samenvatting van de bestelling sturen naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling. Deze bevestiging bevat alle elementen die het contract tussen de partijen vormen en vormt het bewijs van de aankoop tussen de partijen. De factuur die per e-mail naar de klant zal worden gestuurd op het moment van verzending van het pakket zal dus de prijzen van de geleverde producten bevatten, in het geval dat deze niet voorradig zijn, zal het overtollige bedrag worden terugbetaald via het betalingsplatform, evenals de kosten voor het verzenden van de bestelling.

1.2 Bestellingen via andere kanalen.

Bestellingen kunnen worden geplaatst via e-mail, telefoon, sms, Whatsapp, rechtstreeks in de winkel of na een bezoek van de vertegenwoordiger.De bestelling is definitief wanneer het bestelformulier door onze diensten is ingevoerd in het Sage-systeem.

2. TECHNISCHE KENMERKEN

De kenmerken en technische specificaties van de producten zijn die welke worden weergegeven in de huidige productcatalogi. We behouden ons echter het recht voor om ze op elk moment te wijzigen, in welk geval we de klant zullen informeren wanneer de bestelling wordt geplaatst.

3. PRIJS

Voor particulieren zijn de prijzen op de website https://shop.puracos.com inclusief btw.

Voor professionals zijn de prijzen op de website https://shop.puracos.com/nl/content/8-programme-professionnel exclusief btw.

In het algemeen (bestelformulieren) worden onze prijzen weergegeven in 2 kolommen:

1. De adviesprijzen zijn altijd inclusief btw.

2. De aankoopprijzen voor onze professionele klanten zijn exclusief btw.

Er wordt dus altijd duidelijk aangegeven of de prijs exclusief of inclusief btw is.

Ze zijn gegarandeerd voor de duur van hun geldigheid, onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van een drukfout of fouten die voortvloeien uit wijzigingen aan onze site. Prijsopgaven en bestelformulieren zijn 30 dagen geldig.

4. BETAALVOORWAARDEN

Voor online aankopen: betalingen gebeuren online via een beveiligde module van de server van Mollie.

Voor aankopen in de winkel: onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur, dient de betaling contant en zonder korting te gebeuren. In het geval van betaling met creditcard, wordt uw creditcard onmiddellijk gedebiteerd op het moment van de transactie.

Voor andere aankopen/bestellingen: onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantenservice en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of zoals vermeld op de factuur.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, worden de volledige schuld en alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. We behouden ons ook het recht voor om elk lopend contract op te schorten. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, worden nalatigheidsintresten aangerekend tegen de rentevoet bepaald door de Minister van Financiën overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Een interest van 10,5% volgens het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/03/2023. Bovendien wordt een bedrag van 40 EUR aangerekend als forfaitaire vergoeding.

5. PRODUCTEN

De producten die te koop worden aangeboden voldoen aan de Belgische normen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een gebruik dat niet in overeenstemming is met deze normen. De foto's, illustraties en teksten op ons verkoopmateriaal zijn niet contractueel en we kunnen er niet aansprakelijk voor worden gesteld.

6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

PURACOS blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen en/of producten tot de volledige betaling van de gefactureerde prijs is ontvangen. Tot op deze datum wordt het geleverde materiaal beschouwd als in consignatie gegeven en draagt de klant het risico van elke schade die dit materiaal zou kunnen oplopen of veroorzaken om welke reden dan ook. Niettegenstaande elke andersluidende bepaling, kan PURACOS in geval van niet-naleving door de koper van één van de betalingstermijnen, per aangetekend schrijven en onverminderd haar andere rechten, de teruggave van het materiaal eisen op kosten van de koper tot deze laatste al zijn verbintenissen is nagekomen.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Garantie

De wettelijke garantie geldt voor 2 jaar vanaf de datum waarop u het product/de producten of het materiaal/de materialen in ontvangst neemt, voor zover de levensduur van het product/de producten of het materiaal/de materialen dit toelaat. Na deze periode van 2 jaar geldt het stelsel van verborgen gebreken.  

PURACOS heeft de mogelijkheid om elk defect onderdeel van een product te herstellen of te vervangen, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. PURACOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door de klant. De factuur geldt als garantiebewijs. Tenzij anders vermeld, zijn de verpakkings- en transportkosten voor de terugzending en herverzending van het materiaal ten laste van de klant. De conventionele garantie is uitgesloten in volgende gevallen: apparatuur met een beperkte gebruiksdatum; abnormaal of niet-conform gebruik van de apparatuur ten opzichte van de eigen specificaties of nalatigheid van de klant bij opslag/onderhoud van de apparatuur, normale slijtage van de apparatuur, transformatie van de apparatuur of incompatibiliteit met andere apparatuur.

7.2.Aansprakelijkheid

Voor zover PURACOS zich niet op basis van een wettelijke bepaling van haar volledige aansprakelijkheid kan ontheffen, is de aansprakelijkheid van PURACOS in alle gevallen beperkt tot de schade die het rechtstreekse gevolg is van het gebrek en derhalve voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van het contract en beperkt tot het bedrag waarvoor PURACOS verzekerd is. PURACOS is niet aansprakelijk voor gederfde winst, schade door verlies in de ruimste zin van het woord en/of enige andere directe of indirecte schade van welke aard dan ook. PURACOS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die niet eigen is aan het product en/of voor gebreken die niet conceptueel zijn, maar het gevolg zijn van een externe oorzaak, totaal niet gerelateerd aan PURACOS, en dit ongeacht of de klant al dan niet in gebreke blijft. Indien PURACOS aansprakelijk wordt bevonden voor bewezen schade geleden door de klant ondanks de afwezigheid van een inherent productgebrek en schade ten gevolge van een externe oorzaak, gelden de voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen. De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en onderhoud van de apparatuur, in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de leverancier of fabrikanten, en voor het naleven van de geldende voorschriften, met name op het gebied van veiligheid. PURACOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het geleverde product niet beantwoordt aan de behoeften van de klant, zelfs indien PURACOS op de hoogte was van het beoogde gebruik.

8. KLACHT

Elke klacht met betrekking tot een defect of schijnbaar defect dat bij de levering wordt opgemerkt, moet schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de producten.

9. HERROEPINGSRECHT

Aankopen die worden gedaan in de winkel of op evenementen zoals beurzen, tentoonstellingen, enz. worden als vast en definitief beschouwd.

In het geval van andere aankopen is het herroepingsrecht van de koper onderworpen aan de zo snel mogelijk terugzending van de volledige levering op kosten van de klant, en in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De herroeping moet per e-mail of per aangetekende brief worden gemeld.

De klant is niet verplicht om een reden op te geven voor de herroeping.

Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen worden de geleverde producten niet teruggenomen of vergoed.

Voor aankopen op de website gebeurt de terugbetaling automatisch. PURACOS behoudt zich echter het recht voor om terugbetaling te weigeren indien de teruggestuurde producten onvolledig of beschadigd zijn.

10. TERUGZENDINGEN

Een retourzending of terugname is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming, voor producten die binnen de laatste 14 kalenderdagen zijn geleverd, in de originele verpakking en in perfecte staat.

Terugbetalingen gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de producten in onze lokalen. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de klant.

11. UITVOERING VAN DE BESTELLING

Bestellingen worden uitgevoerd binnen de perken van de beschikbare voorraden. PURACOS verbindt zich ertoe elk besteld product te leveren binnen de aangegeven termijnen. Indien deze termijnen worden overschreden, heeft de klant de keuze om ofwel de bestelling te annuleren ofwel een nieuwe termijn te aanvaarden zonder dat hij een prijsvermindering of de betaling van een schadevergoeding kan eisen.

Bij bestellingen via de website worden ontbrekende producten binnen 14 dagen na het klaarmaken van de bestelling terugbetaald.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het gebruik van de webservice www.puracos.com en https://shop.puracos.com is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. PURACOS behoudt de volledige en exclusieve eigendom van de verschillende gegevens die in het kader van deze overeenkomst worden doorgegeven in het kader van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Alle merken, teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden, zowel visueel als auditief, weergegeven op de website van PURACOS zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het beeldrecht. Ze zijn het volledige eigendom van PURACOS of zijn partners. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan inhouden. Het is ten strengste verboden een hypertekstlink naar de site van PURACOS te creëren met behulp van de techniek van framing of deep linking. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de PURACOS catalogus is ten strengste verboden. PURACOS heeft de grootste zorg besteed aan de creatie en productie van deze site. Het bedrijf wijst echter alle verantwoordelijkheid af in geval van onjuiste informatie. PURACOS kan de gepresenteerde informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. PURACOS stelt alles in het werk om te beschermen tegen virussen. De website van PURACOS bevat links naar andere sites. PURACOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen. Deze bepalingen zijn een aanvulling op de bepalingen die u op de site aantreft. PURACOS behoudt zich het recht voor deze bepalingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen.

13. TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDHEID

Enkel de rechtbanken van de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is, zijn bevoegd in geval van geschillen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing, zelfs voor buitenlandse kopers.

14. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER INZAKE PERSOONLIJKE GEGEVENS

14.1 De vennootschap die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap PURACOS - ondernemingsnummer 0462.485.211 - met als adres Chemin du Fundus 10, 7822 Ghislenghien. Bovendien worden onze bestanden beheerd volgens de in België geldende regels inzake persoonsgegevens, met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer.

14. 2 Op uitdrukkelijk verzoek en onder vermelding van uw naam, voornaam, adres en klantnummer aan ons bedrijf, hebt u recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht om deze te laten wissen, onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 door contact op te nemen met onze klantendienst per post op het adres PURACOS – Chemin du Fundus 10, 7822 Ghislenghien of per e-mail privacy@puracos.com en een kopie van uw identiteitsbewijs (beide zijden) bij te voegen.

14.3 Raadpleeg ons volledige privacybeleid, gepubliceerd op www.puracos.com en https://shop.puracos.com.

15. PREVENTIE NAMAAK

We verkopen alleen producten die we inkopen bij de fabrikanten van de originele producten en hun groothandelaren. Bij een vermoeden van namaak kunnen consumenten altijd een klacht indienen via https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt.

Version 01/08/2023