Legale vermelding

Deze site is ontworpen, wordt beheerd door en is de exclusieve eigendom van :


Puracos BVBA
Fundusweg 10 – 7822 Gellingen
Ondernemingsnummer BE 0462.485.211
(hierna « Puracos » genoemd)

Tel.: 0032 (0)2 266 86 80
Fax: 0032 (0)2 266 86 89
E-mail : info @puracos .com
Contactpersoon : Nancy Celis

Controle-instantie: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De Algemene Directie voor het KMO-Beleid
WTC III Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel
Tel : (+32) 02/208 32 11

Indien u met Puracos contact wil opnemen in verband met het gebruik van deze site, klik dan hier. (mail naar info@puracos.com)


Intellectuele eigendom en handelsmerken
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de visuele elementen, de afbeeldingen, de inhoud, de merken, de logo’s, de handelsmerken, de servicevermeldingen en alle andere gegevens, weergegeven op de site van Puracos, beschermd zijn door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten en uitdrukkelijk eigendom zijn van Puracos.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, verzending en elke gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de site en zijn inhoud, is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Puracos. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. Het afdrukken van de pagina’s is uitsluitend toegelaten voor privé-gebruik. Puracos stelt haar bezoekers ook in de gelegenheid prijslijsten, fotomateriaal en opleidingsmateriaal van de site te downloaden indien deze bezoekers ingelogd zijn met een gebruikersnaam en paswoord en door Puracos goedgekeurd werden.


Algemeen
Door gebruik te maken van deze site, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze site en alle andere door Puracos geproduceerde sites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en hebben geenszins tot doel enige aansprakelijkheid van Puracos met de geldende rechtsregels uit te sluiten.


Links naar de Puracos-website
Indien u een link wenst te creëren naar deze site, dient u dit altijd naar de openingspagina van de Puracos site te doen en voorafgaandelijk schriftelijke toestemming te vragen via info@puracos.com.

Juistheid van de gegevens
De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Puracos wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Puracos behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde zonder voorafgaand bericht de merken, het gammma producten, de specificaties, de prijzen en alle bijkomende informatie aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als verkoopsaanbod worden gezien.

Beschikbaarheid van de website
De gebruiker erkent dat Puracos het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de site te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Gevolgschade
Puracos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Puracos.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Puracos elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze site, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Puracos, Fundusweg 10, 7822 Gellingen om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten of om toegang te krijgen tot prijzen, marketingmateriaal en informatie omtrent onze opleidingen. Uiteraard hebt u het recht ten allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen. Mochten deze gegevens (de schrijfwijze van uw naam, bijvoorbeeld) niet correct zijn, bent u verhuisd of van plan om te verhuizen, of wenst u in de toekomst geen informatie meer te krijgen over onze activiteiten, aarzel dan niet ons te schrijven of een E-mail te sturen naar info@puracos.com
We zullen onmiddellijk de nodige wijzigingen maken en u erover inlichten

Wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze site en op onderhavige Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens
Contactgegevens Puracos BVBA:
Fundusweg 10
7822 GELLINGEN
Tel.: 0032 (0)2 266 86 80
Fax: 0032 (0)2 266 86 89
info@puracos.com
Ondernemingsnummer: B.T.W. - BE 0462.485.211