Privacy Policy

A . GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze website is de eigendom van Puracos met maatschappelijke zetel te Frankrijkstraat 13b, 1755 Gooik, met ondernemingsnummer BE 0462.485.211 en als contactpersoon voor de verwerking privacy@puracos.com (hierna "Puracos”).

Puracos besteedt de nodige zorg aan de gedeelde informatie, maar kan niet verantwoordelijk zijn indien bepaalde informatie gedateerd, onvolledig of onnauwkeurig zou zijn. Indien u een fout zou waarnemen in de gegeven informatie kan u ons dit altijd laten weten op bovenstaande e-mail adres of door rechtstreeks contact met ons te nemen.

2. LINKS EN VERWIJZINGEN

Deze Website kan links en verwijzingen bevatten naar websites van derden. Puracos controleert noch monitort deze websites en heeft geen technische noch inhoudelijke controlerechten op deze websites. Door deze verwijzingen ontstaat ook geen enkele band of samenwerking met de verantwoordelijken van deze websites. Puracos stemt daardoor ook niet in met de inhoud van deze websites. Indien u zelf een link wenst te maken of anderzijds wenst te verwijzen naar onze website, vragen wij u dit op voorhand met ons te bespreken.

3. AANSPRAKELIJKHEID

Puracos stelde de inhoud van de website te goeder trouw op. Puracos sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan door het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de website of informatie die erop wordt gedeeld. Puracos is ook niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het mislukken of vertragen van communicatie via de website of voor het verloren gaan van, het manipuleren van of het intercepteren van informatie via deze website of dergelijke communicatie.

Elk gebruik van deze website en de informatie op deze website gebeurt dan ook op eigen risico, waarbij de bezoeker van de website zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes, gevolgen of handelingen ook al zijn ze gebaseerd op informatie op deze website.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en zijn inhoud, alsook de gebruikte software en alle grafische elementen ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Puracos of haar partners/licentiegevers.
De bezoeker mag de website consulteren en de inhoud ervan kopiëren, door deze af te printen of te downloaden maar enkel voor privaat, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere kopie is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puracos.

B. PRIVACY EN COOKIE BELEID

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Dit privacy en cookie beleid regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de levering van producten (of diensten) door Puracos  met maatschappelijke zetel Frankrijstraat 13b, 1755 Gooik met ondernemingsnummer BE 0462.485.211, en als contactpersoon voor de verwerking privacy@puracos.com en geeft u duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die Puracos gebruikt op haar website www.puracos.com; shop.puracos.com  en aanverwante websites of pagina’s (hierna "Website”) en over de doeleinden van het gebruik ervan.

Voor zover u als persoon aan Puracos persoonsgegevens zou bezorgen van derde partijen, zoals bijvoorbeeld werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contacten, vraagt Puracos u om hen dit privacy beleid mee te delen vooraleer hun persoonsgegevens met Puracos te delen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT PURACOS?

Puracos verwerkt volgende persoonsgegevens:

Naam, voornaam, naam van het bedrijf, functie binnen het bedrijf, adres van het bedrijf, juridische vorm, emailadres, (mobiele) telefoon en fax, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, nationaal nummer, BTW nummer, bankgegevens, ondernemingsnummer, voorkeurtaal, specifieke interesses, sectoren.

3. WAAROM VERWERKT PURACOS UW PERSOONSGEGEVENS?

Puracos zal uw persoonsgegevens verwerken om:

-         de door u gevraagde producten, diensten of informatie te kunnen verlenen.  

-         u via nieuwsbrieven en uitnodigingen op de hoogte te houden van nieuwigheden die relevant zijn voor interesses

-         voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van Puracos en u, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op u af te stemmen, om u bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens

-         haar facturatie en algemene administratie doeleinden te voltooien.

Alle gegevens verlaten Puracos niet.

Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

4. WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Indien u klant bent, dan is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Puracos gesloten heeft inzake levering van producten en diensten door Puracos.

Indien Puracos persoonsgegevens ontvangt van derden via u (vb. gegevens van werknemers of zelfstandige medewerkers), dan verwerkt Puracos deze op basis van uw gerechtvaardigd belang en dat van Puracos om met die persoon contact te hebben in het kader van haar dienstverlening.

Op uw verzoek of wanneer dit deel uitmaakt van haar opdracht kan Puracos ook contact opnemen met contacten van u die zij van u ontvangt, vb. deskundigen, accountants, leveranciers, … en dit voor de uitvoering van de product- of dienstverlening. In dit geval garandeert u de nodige toestemming van deze contacten te hebben bekomen.

Aangezien Puracos uw persoonsgegevens ontvangt om u producten en diensten te verlenen, is Puracos van mening dat het ook in Puracos gerechtvaardigd belang is om uw persoonsgegevens te verwerken om u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen toe te sturen. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op ieder ogenblik en gratis door "unsubscribe” aan te klikken onderaan de nieuwsbrief of elektronische uitnodiging.

5. DUUR VAN DE VERWERKING

Puracos bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de periode dat u klant bent en omwille van boekhoudkundige redenen 7 jaar na afloop van deze samenwerking.

Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Puracos bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen.

Indien u zich hebt aangemeld op Puracos’s nieuwsbrieven, dan zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt tot op het ogenblik dat u zich verzet tegen deze verwerking voor dit doel. In dergelijk geval zal Puracos onmiddellijk uw persoonsgegevens van haar mailinglijst verwijderen. Dergelijke verwijdering heeft geen impact op de verwerking door Puracos voor het leveren van haar producten of diensten.

6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Puracos heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Puracos van uw persoonsgegevens maakt.

Om deze rechten uit te voeren, kan u ons via het volgende e-mailadres contacteren: privacy@puracos.com. Puracos kan een bewijs van identiteit verzoeken voor beveiligingsredenen. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zal Puracos de verzoeken afhandelen. Wanneer Puracos legitieme redenen heeft om niet op dit verzoek in te gaan, zal zij u contacteren en haar beslissing motiveren.

7.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Puracos. Daarnaast hebt u steeds het recht om Puracos te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde producten en diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Puracos in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.5 Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door Puracos daartoe te contacteren, op voormelde contactgegevens, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

7.6 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

8. WAT ZIJN COOKIES?

Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de Website. Puracos gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

9. WELKE COOKIES GEBRUIKT PURACOS OP HAAR WEBSITE?

Puracos maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. Puracos verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die Puracos zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan Puracos uw gebruikerservaring van haar Website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.

Ook partners van Puracos plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. Puracos heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies.

Zo doet Puracos beroep op volgende cookies:

 • Strictly necessary cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Website en kunnen in de systemen van Puracos niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die u hebt ondernomen en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacy-voorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geblokkeerd of gewaarschuwd voor deze cookies, maar sommige delen van de Website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
 • Performance cookies
  Deze cookies stellen Puracos in staat om bezoeken bij te houden zodat Puracos de prestaties van de Website kan meten en verbeteren. Ze helpen Puracos te weten welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers de Website raadplegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weet Puracos niet wanneer u de Website heeft bezocht en kan Puracos de prestaties ervan niet controleren.
 • Functional cookies
  Deze cookies stellen de Website in staat om de functionaliteiten te verbeteren en de Website te personaliseren naargelang uw noden. Ze kunnen worden ingesteld door Puracos of door derden in opdracht van Puracos. Als u deze cookies niet toestaat, kan het zijn dat sommige of al deze diensten niet naar behoren functioneren.
 • Targeting cookies
  Deze cookies kunnen via de Website door Puracos’s reclamepartners worden geplaatst. Ze kunnen door deze partners worden gebruikt om een profiel op te bouwen om u relevante advertenties op andere Websites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.
 • Social media cookies
  Deze cookies worden ingesteld door sociale mediadiensten die Puracos aan de Website heeft toegevoegd om u in staat te stellen de inhoud van de Website te delen met uw vrienden en netwerken. Deze cookies kunnen een invloed hebben op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u deze tools voor het delen van informatie niet kunt gebruiken.

10. COOKIES WEIGEREN OF AANVAARDEN?

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om deze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Indien u de Website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link "verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Sommige onderdelen van de Website zullen dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk.

U hoeft geen cookies toe te staan om het grootste deel van de Website te bezoeken. Het inschakelen van cookies kan echter een meer op maat gemaakte surfervaring mogelijk maken en is nodig om bepaalde delen van de Website te laten functioneren. In de meeste gevallen geeft een cookie aan Puracos geen persoonsgegevens.

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Informatie om cookies te weigeren en te verwijderen kan u onder meer op de volgende websites terugvinden:

WIJZIGINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden en dit privacy en cookie beleid kan worden gewijzigd teneinde te beantwoorden aan de toepasselijke wetgeving. Puracos adviseert u regelmatig deze pagina na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: maart 2023